De inschrijvingstermijn voor een Tiny House is op 8 juni 2022 gesloten.

 1. Aanmelding als gegadigde voor het huren van een kavel kon uitsluitend met gebruikmaking van een door de gemeente Oost Gelre daarvoor vastgesteld inschrijfformulier. De inschrijvingstermijn is op 8 juni 2022 gesloten. Het inschrijfformulier dient door de gegadigde volledig en duidelijk te worden ingevuld en ondertekend en vervolgens te worden toegezonden of afgegeven aan de balie van het gemeentehuis in Lichtenvoorde of gezonden naar Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. In de ELNA, de Groenlose Gids en op de site van de gemeente Oost Gelre zal de inschrijvingstermijn bekend worden gemaakt. Te laat ontvangen formulieren worden niet in behandeling genomen en worden buiten de loting gehouden.
 2. Per echtpaar, geregistreerd partnerschap of – al dan niet notarieel – samenlevingsverband dan wel beoogd samenlevingsverband tussen twee of meer personen (al deze termen hierna aangeduid als echtpaar) is slechts één inschrijving mogelijk voor het verwerven van een kavel. Indien per echtpaar meerdere inschrijfformulieren worden ingezonden zullen alle betreffende inschrijfformulieren van onwaarde zijn en buiten de loting worden gehouden. Op het inschrijfformulier moet worden vermeld als men is gehuwd of een geregistreerd partnerschap of samenlevingsverband  is aangegaan of wenst aan te gaan. Inschrijvers moeten meerderjarig zijn. Inschrijven op naam van een rechtspersoon is niet toegestaan. Formulieren welke niet of kennelijk niet naar waarheid, niet of niet-leesbaar zijn ingevuld, formulieren welke niet zijn ondertekend, alsmede formulieren welke niet staan ten name van één natuurlijk en meerderjarig persoon of een echtpaar (één en ander ter beoordeling van de gemeente) alsmede formulieren welke buiten de inschrijvingstermijn zijn ontvangen zullen van onwaarde zijn en buiten de loting worden gehouden. Indien een ingeschreven echtpaar uit elkaar gaat in de tijd tussen inschrijving en loting, blijven de ex-partners slechts gezamenlijk gerechtigd tot de loting. Er ontstaat door het uit elkaar gaan geen recht als gegadigde voor elk van hen.
 3. Indien na de sluitingstermijn van de inschrijving blijkt dat er meer gegadigden dan kavels zijn, zal aan alle gegadigden door middel van loting een rangnummer worden toegekend, uit hoofde van welk rangnummer op volgorde daarvan een keuze kan worden gemaakt uit alle nog beschikbare kavels. Bij de loting zal de verantwoordelijke wethouder aanwezig zijn. Het rangnummer wordt door de gemeente via email aan de betreffende gegadigde meegedeeld.
 4. Onder de inschrijvingen vindt een loting plaats waarmee de rangorde wordt bepaald. De nummers 1 t/m 4 worden opgeroepen om een plan in te dienen. De overige nummers vanaf nummer 5 komen op de reservelijst te staan. Gegadigden van de reservelijst kunnen een plan indienen als de nummers 1 t/m 4 niet voldoen aan de voorwaarden.
 5. De nummers 1 t/m 4 krijgen tot 1 juli 2022 de tijd om elk een uitgewerkt plan in te dienen. Dit plan bevat:
  • een plantoelichting die ingaat op de voorwaarden van een Tiny House;
  • gevelaanzichten van de Tiny House;
  • motivatie/onderbouwing.
 6. Alle rechten en aanspraken die voortvloeien uit de aanmelding als gegadigde en/of het toegekende rangnummer en/of de huurovereenkomst, zijn noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar aan derden (met uitzondering van het recht van iedere gegadigde om de huurovereenkomst mede ten name van de echtgenoot/ (samenlevings) partner van die gegadigde te laten stellen).
 7. De gegadigde verplicht zich de op het aan hem verhuurde perceel te realiseren tiny house met de daartoe behorende grond uitsluitend voor bewoning door hemzelf (en diens gezin) te gebruiken en niet aan derden te zullen doorverkopen/doorverhuren, een en ander behoudens het hierna vermelde.
 8. In geval van niet voldoen aan de verplichting tot eigen gebruik en de voorwaarden bij doorverkoop, verbeurt de koper een boete gelijk aan twee maal het bedrag van de koopsom, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De boete is dadelijk opeisbaar en wordt verbeurd door het enkele feit van de niet-nakoming zelve.
 9. Bij geschillen terzake van de toewijzing of loting, van welke aard ook, beslist de gemeente. De gemeente behoudt zich het recht voor om op grond van haar moverende redenen van het hiervoor gestelde af te wijken.