In het kader van de Bovendorpse Leefbaarheidsvisie voor Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle hebben de kleine kernen de handen handen ineen geslagen en gezamenlijk een antwoord geformuleerd op de vraag: “hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kleine kernen ook in de toekomst leefbaar zijn?”

Dit heeft geresulteerd in een bovendorpse leefbaarheidsvisie voor de kleine kernen, waarin 9 thema’s en 5 rode draden zijn geformuleerd. Eerste prioriteit voor iedere kern, betreft één van de rode draden: ‘Passende woonruimte voor iedereen’. Na een jarenlange periode, waarin het aantal woningtransacties beperkt was en prijzen kelderden, zit de woningmarkt weer in de lift.

Inmiddels zijn de effecten hiervan ook zichtbaar in onze gemeente. Verkoopprijzen stijgen en het aanbod voor zowel bestaande woningen als nieuwbouwkavels wordt kleiner. Ook in de kleine kernen is deze ontwikkeling merkbaar. Het resultaat is dat er op dit moment nauwelijks woningaanbod is. Dit geldt in het bijzonder voor starters en senioren die op zoek zijn naar een betaalbare, levensloopbestendige en duurzame woning. Wij willen de groei faciliteren, maar vanuit leefbaarheid ook zo veel mogelijk voorkomen dat leegstand in de toekomst plaats gaat vinden.

Gemeente en Dbo’s hebben daarom in nauwe samenwerking de toekomstige woningbouwkansen per kern in beeld gebracht.
Op de kaart hiernaast staat het ruimtelijke structuurbeeld voor Mariënvelde weergegeven zoals opgenomen in de woonvisie voor de kleine kernen. Samen met inwoners is er en ruim overzicht gemaakt van denkbare woningbouwlocaties in Mariënvelde. In de strategie voor Mariënvelde is opgenomen dat er ingezet wordt op realisatie van afronding van het plan De Boog. De gemeente heeft dit stuk grond in eigendom. Het initiatief voor en de realisatie gronduitgifte, geen bouw) van de beoogde ontwikkelingen ligt bij de gemeente. In overleg met Mariënvelds belang en de directe omgeving is er op participatieve wijze een stedenbouwkundige verkaveling gemaakt.

Het bestemmingsplan ‘Hof aan de Boog’ kan gezien worden als de bestendiging van dit plan. In samenhang met dit bestemmingsplan is dit beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan vormt het toetsingkader voor nieuwe bouwaanvragen voor initiatiefnemers en architecten. Het beeldkwaliteitsplan geldt naast de gemeentelijke welstandsnota. Het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan zijn in lijn met elkaar opgesteld en zullen worden vastgesteld door de raad. Het college van B&W krijgt de bevoegdheid om afwijkingen toe te staan, mits stedenbouwkundig verantwoord.

Het hele beeldkwaliteitsplan voor Hof aan de Boog is op te vragen via i.papen@oostgelre.nl.

Beeldkwaliteitsplan huizen Hof aan de Boog